Riyadhush Shalihin: Bab #141 – #143: Sunnah Apabila Ditanya Siapa, Hendaknya Ia Menyebutkan Nama

Riyadhush Shalihin: Bab #141 – #143: Sunnah Apabila Ditanya Siapa, Hendaknya Ia Menyebutkan Nama REKENING DONASI …