Bulughul Maram – Kitab Thaharah, Bab Mandi dan Hukum Junub, Hadits Ke-94-107