Bulughul Maram – Kitab Shalat, Bab Syarat-Syarat Shalat, Hadits Ke-159-177