[LIVE] Khutbah Jum'at Masjidil Haram : Sheikh Dr. Osama Khayyat حَفِظَهُ اللهُ

[LIVE] Khutbah Jum’at Masjidil Haram : Sheikh Dr. Osama Khayyat حَفِظَهُ اللهُ REKENING DONASI DIGITAL DAKWAH Bank …